Style mediakit

Click vào link sau để xem Media Kit của tạp chí Style: MEDIAKIT-STYLE

Click vào link sau để xem Media Kit của tạp chí Hàng Hiệu: MEDIAKIT-HH